Privacystatement

1. Inleiding

Stichting Streekomroep voor West Brabant (alsmede haar merknamen), vindt uw privacy zeer belangrijk. In dit document geven we heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Stichting Streekomroep voor West Brabant houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Stichting Streekomroep voor West Brabant Nieuwmoerseweg 27 4885KJ Achtmaal bestuur@onswestbrabant.nl

2. Definities

Persoonsgegevens; Gegevens die direct of indirect iets over u als persoon zeggen; Bijvoorbeeld uw geslacht, adres of ethniciteit;

Verwerken; Alle handelingen die met persoonsgegevens gedaan kunnen worden. Dit kan inhouden, het verzamelen maar ook opslaan gebruiken en verwijderen van persoonsgegevens uit onze administratie.

Verantwoordelijke; De ‘eigenaar’ van bepaalde persoonsgegevens. Dit zal in de meeste gevallen Stichting Streekomroep voor West Brabant zijn.

Bewerker(s); Een externe partij die namens Stichting Streekomroep voor West Brabant de (persoons)-gegevens daadwerkelijk verwerkt.

3. Met welke reden verwerken wij persoonsgegevens?

Met welke reden verwerken wij persoonsgegevens. Voor bezoekers van onze website worden uw persoonsgegevens worden door Stichting Streekomroep voor West Brabant verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

4. Verstrekking aan derden

De gegevens die wij van u ontvangen kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

5. Minderjarigen

Wij verwerken enkel persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) met schriftelijke toestemming van de ouder(s), verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. Het is dan belangrijk dat de ouder(s) of voogd dit statement leest. Zij kunnen ook de rechten uitoefenen die u hebt met betrekking tot de persoonsgegevens die u bij ons achterlaat, zoals het recht om u te verzetten tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens of het recht op inzage in en correctie van uw gegevens.

6. Bewaartermijn

Voor bezoekers van onze website blijven de (persoons)-gegevens bewaard totdat hiervoor een verzoek tot verwijdering gedaan word, of totdat de (nieuws)-artikelen verwijderd worden.

7. Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

8. Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Uw kunt uw verzoek omtrent rectificatie, verwijdering of inzage sturen naar privacy@onswestbrabant.nl. Stichting Streekomroep voor West Brabant zal zo snel mogelijk (en uiterlijk binnen vier weken) op uw verzoek reageren.

9. Wijzigingen

Stichting Streekomroep voor West Brabant behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Kijk daarom regelmatig op deze pagina voor eventuele aanpassingen. De huidige versie van dit Privacy Statement is opgesteld op: 22 mei 2018.

10. Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan- vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.