27 mei 2018

Privacy Statement

1. Inleiding.

Stichting Streekomroep voor West Brabant (alsmede haar merknamen), vindt uw
privacy zeer belangrijk. In dit document geven we heldere en transparante informatie over hoe wij
omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig
om met persoonsgegevens. Stichting Streekomroep voor West Brabant houdt zich in alle gevallen aan de
toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor
  deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven
  in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens
  welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de
  verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat
  de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is
  voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop
  willen wijzen en deze respecteren.

Als Stichting Streekomroep voor West Brabant zijn wij verantwoordelijk voor
de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin,
vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen,
kan dit via onderstaande contactgegevens:

Stichting Streekomroep voor West Brabant
Nieuwmoerseweg 27
4885KJ Achtmaal
bestuur@onswestbrabant.nl

2. Definities.

Persoonsgegevens;

Gegevens die direct of indirect iets over u als persoon zeggen;
Bijvoorbeeld uw geslacht, adres of ethniciteit;

Verwerken;

Alle handelingen die met persoonsgegevens gedaan kunnen worden. Dit kan
inhouden, het verzamelen maar ook opslaan gebruiken en verwijderen van
persoonsgegevens uit onze administratie.

Verantwoordelijke;

De ‘eigenaar’ van bepaalde persoonsgegevens. Dit zal in de meeste gevallen
Stichting Streekomroep voor West Brabant zijn.

Bewerker(s);

Een externe partij die namens Stichting Streekomroep voor West Brabant de
(persoons)-gegevens daadwerkelijk verwerkt.

3. Met welke reden verwerken wij persoonsgegevens.

Voor bezoekers van onze website worden uw persoonsgegevens worden door
Stichting Streekomroep voor West Brabant verwerkt ten behoeve van de
volgende doeleinden:

 • Bronvermeldingen bij (nieuws)-artikelen;
 • Opvolgen van, en modereren van reacties op (nieuws)-artikelen;
 • Bijhouden van statistieken omtrent het gebruik van onze website;

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens
van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Alias;
 • E-mailadres;
 • IP-Adres.

4. Verstrekking aan derden.

De gegevens die wij van u ontvangen kunnen wij aan derde partijen
verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven
beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het bijhouden van statistieken omtrent het gebruik van onze website;
 • Het verzorgen van de internet omgeving van het AVG-programma;
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen
verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.
Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige
afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen
verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.
Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier
schriftelijk toestemming voor geeft.

5. Minderjarigen.

Wij verwerken enkel persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan
16 jaar) met schriftelijke toestemming van de ouder(s), verzorger of
wettelijke vertegenwoordiger.
Het is dan belangrijk dat de ouder(s) of voogd dit statement leest. Zij
kunnen ook de rechten uitoefenen die u hebt met betrekking tot de
persoonsgegevens die u bij ons achterlaat,
zoals het recht om u te verzetten tegen de (verdere) verwerking van uw
persoonsgegevens of het recht op inzage in en correctie van uw gegevens.

6. Bewaartermijn.

Voor bezoekers van onze website blijven de (persoons)-gegevens bewaard
totdat hiervoor een verzoek tot verwijdering gedaan word, of totdat de
(nieuws)-artikelen verwijderd worden.

7. Beveiliging.

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om
persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.
Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Stichting Streekomroep voor West Brabant van uw
  gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als
  daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen
  bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van
  persoonsgegevens.

8. Rechten omtrent uw gegevens.

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de
persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben.
Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of
een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.
Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten
overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.
Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan
voornoemde verzoeken.
Uw kunt uw verzoek omtrent rectificatie, verwijdering of inzage sturen naar
privacy@onswestbrabant.nl.
Stichting Streekomroep voor West Brabant zal zo snel mogelijk (en uiterlijk
binnen vier weken) op uw verzoek reageren.

9. Wijzigingen.

Stichting Streekomroep voor West Brabant behoudt zich het recht voor om
wijzigingen aan te brengen in het privacy statement.
Kijk daarom regelmatig op deze pagina voor eventuele aanpassingen.
De huidige versie van dit Privacy Statement is opgesteld op: 22 mei 2018

10. Klachten.

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan
vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.
Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg
vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de
Autoriteit Persoonsgegevens.
Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.